لیست قیمت

لیست قیمت غذای کیترینگ صنعتی طلوع

لیست قیمت

لیست قیمت غذای کیترینگ صنعتی طلوع

 لیست قیمت غذای کیترینگ صنعتی طلوع 

 

قیمت/ ریال

نام غذا

ردیف

3،700،000

چلو کباب وزیری ویژه     (کوبیده 220 گرم، جوجه 250 گرم)

1

2،850،000

چلو کباب وزیری     (کوبیده 180 گرم، جوجه 160 گرم)

2

1،850،000

چلو کباب کوبیده     (گوشت گوسفندی 160 گرم)

3

2،350،000

چلو کباب کوبیده مخصوص     (220 گرم گوشت)

4

3،000،000

چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص   ( 250 گرم گوشت) 

5

1،850،000

چلو جوجه کباب سینه مرغ    (سینه مرغ 180 گرم)

7

1،950،000

چلو جوجه کباب(ران مرغ 180 گرم)

7

2،450،000

چلو جوجه کباب مخصوص (ران مرغ 250 گرم)

8

2،400،000

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه مرغ 250 گرم)

9

3،000،000

چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص (250 گرم گوشت)

10

3،300،000

چلو لقمه نگین دار مخصوص (250 گرم گوشت و جوجه)

11

1،850،000

چلو جوجه کباب لاری (سینه مرغ 180 گرم)

12

2،700،000

چلو جوجه کباب ترش مخصوص (سینه مرغ 250 گرم)

13

2،100،000

چلو جوجه کباب ترش (سینه مرغ 180 گرم)

14

3،900،000

چلو کباب بختیاری (150 گرم راسته گوساله، 150 گرم جوجه)

15

5،800،000

چلو کباب سلطانی مخصوص (300 گرم برگ، 250 گرم کوبیده)

16

5،000،000

چلو کباب برگ مخصوص (فیله گوساله 300 گرم)

17

5،000،000

چلو کباب بره گوسفند (250 گرم گوشت راسته گوسفندی)

18

1،600،000

چلو کباب کوبیده مرغ (180 گرم گوشت مرغ)

19

5،500،000

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

20

4،500،000

باقالی پلو با گردن گوسفندی

21

2،100،000

باقالی پلو با ران مرغ

22

4،000،000

باقالی پلو با گوشت

23

3،100،000

چلو گوشت

24

4،100،000

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

25

3،900،000

چلو ماهی قزل آلا

26

1،700،000

سبزی پلو با مرغ

27

2،000،000

زرشک پلو با مرغ (280-320 گرم ران مرغ)

28

1،700،000

چلو خورشت قیمه سیب زمینی ( گوشت گوسفندی)

29

1،750،000

چلو خورشت قیمه بادمجان      ( گوشت گوسفندی)

30

1،700،000

چلو خورشت قورمه سبزی  ( گوشت گوسفندی)

31

1،800،000

چلو خورشت کرفس( گوشت گوسفندی)

32

1،900،000

چلو خورشت فسنجان

33

1،700،000

چلو خورشت مسما بادمجان

34

1،700،000

چلو کباب تابه ای

35

1،900،000

چلو مرغ آلو اردبیلی

36

2،000،000

چلو مرغ ترش

37

1،600،000

لوبیا پلو (70 گرم گوشت تکه ای)

38

1،600،000

عدس پلو با گوشت

39

1،600،000

کلم پلو شیرازی

40

1،600،000

استامبولی

41

1،600،000

ماکارونی

42

1،600،000

کوکو سیب زمینی به همراه دورچین

43

1،600،000

کوکو سبزی به همراه دورچین

44

1،600،000

کوفته تبریزی

45

1،500،000

خوراک کشک و بادمجان

46

1،650،000

خوراک حلیم بادمجان با گوشت

47

1،500،000

خوراک میرزا قاسمی

48

1،500،000

خوراک دلمه

49

1،500،000

خوراک تاس کباب

50

1،500،000

خوراک کتلت گوشت به همراه دورچین

51

1،500،000

خوراک کتلت مرغ به همراه دورچین

52

1،500،000

خوراک مرغ و بادمجان

53

2،700،000

خوراک کباب وزیری( کوبیده 180 گرم، جوجه 160 گرم)

54

1،750،000

خوراک کباب کوبیده ( 160 گرم گوشت به همراه دورچین)

55

2،100،000

خوراک کوبیده مخصوص (220 گرم گوشت به همراه دورچین)

56

3،100،000

خوراک لقمه نگین دار (250 گرم گوشت و جوجه)

57

1،750،000

خوراک جوجه کباب (180 گرم سینه مرغ به همراه دورچین)

58

2،300،000

خوراک جوجه کباب مخصوص (250 گرم سینه مرغ به همراه دورچین)

59

2،600،000

خوراک جوجه ترش (250 گرم سینه مرغ )

60

1،850،000

خوراک جوجه کباب ران ( 180 گرم ران مرغ به همراه دورچین)

61

2،300،000

خوراک جوجه کباب ران  مخصوص( 250 گرم ران مرغ به همراه دورچین)

62

1،850،000

خوراک مرغ

63

1،600،000

خوراک بال و کتف ( به همراه دورچین)

64

1،700،000

خوراک فیله سوخاری ( به همراه دورچین)

65

1،500،000

خوراک واویشکا

66

1،200،000

انواع خورشت ( بدون برنج)

67

500،000

برنج سفید

68

1،100،000

سالاد طلوع

69

1،000،000

سالاد فصل

70

1،000،000

سالاد سبز

71

1،100،000

سالاد سزار با مرغ گریل

72

1،100،000

سالاد سزار با فیله سوخاری

73

1،000،000

سالاد ماکارونی

74

1،000،000

سالاد فرانسوی

75

1،100،000

سالاد گوجه و ریحان

76

1،000،000

چیکن سالاد

77

 

 

 

 


لیست قیمت غذای VIP 

    

قیمت/ ریال

نام غذا

ردیف

4،800،000

 چلو کباب وزیری ویژه        (کوبیده 220 گرم، جوجه 250 گرم) 

 VIP

1

3،850،000

 چلو کباب وزیری         (کوبیده 180 گرم، جوجه 160 گرم) 

 VIP

2

2،850،000

 چلو کباب کوبیده             (گوشت گوسفندی 160 گرم) 

VIP

3

3،350،000

     چلو کباب لقمه        ( 220 گرم گوشت)  

VIP

4

4،000،000

  چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص        (250 گرم گوشت)       

VIP

5

4،300،000

      چلو کباب لقمه نگین‌دار مخصوص                 (250گرم گوشت و جوجه)                      

VIP

6

5،000،000

چلو کباب بختیاری       (150 گرم راسته گوساله و 150 گرم جوجه)             

VIP

7

6،800،000

چلو کباب سلطانی مخصوص            (300 گرم برگ و 250 گرم کوبیده)          

VIP

8

6،000،000

چلو کباب برگ مخصوص (250 گرم راسته گوساله و گوسفند) 

VIP

9

6،000،000

چلو کباب بره گوسفند        (250 گرم گوشت راسته گوسفندی) 

VIP

10

2،850،000

    چلو جوجه کباب         (180 گرم سینه مرغ)

VIP

11

2،950،000

چلو جوجه کباب                (180 گرم ران مرغ)    

VIP

12

3،450،000

چلو جوجه کباب  مخصوص                (250 گرم ران مرغ)    

VIP

13

3،400،000

   چلو جوجه کباب مخصوص           (250 گرم سینه مرغ)                      

VIP

14

2،850،000

چلو جوجه کباب لاری     (180گرم سینه مرغ)

VIP

15

3،100،000

   چلو جوجه کباب ترش    (180 گرم سینه مرغ) 

VIP

16

3،700،000

   چلو جوجه کباب ترش مخصوص    (250 گرم سینه مرغ) 

VIP

17

2،600،000

چلو کباب کوبیده مرغ          (180 گرم گوشت مرغ) 

VIP

18

6،500،000

  باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

VIP

19

5،500،000

باقالی پلو با گردن گوسفندی

VIP

20

3،100،000

باقالی پلو با ران مرغ

VIP

21

5،000،000

باقالی پلو با گوشت

VIP

22

4،100،000

چلو گوشت

VIP

23

5،100،000

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

VIP

24

4،900،000

چلو ماهی قزل آلا

VIP

25

2،700،000

سبزی پلو با مرغ    

VIP

26

3،000،000

زرشک پلو با مرغ       (280-320 گرم ران مرغ)

VIP

27

2،700،000

    چلو خورشت قیمه با سیب زمینی       ( با گوشت گوسفندی)

VIP

28

2،750،000

    چلو خورشت قیمه بادمجان       ( با گوشت گوسفندی)

VIP

29

2،700،000

چلو خورشت قرمه سبزی       ( با گوشت گوسفندی)

VIP

30

2،800،000

چلو خورشت کرفش      ( با گوشت گوسفندی)

VIP

31

2،900،000

چلو خورشت فسنجان

VIP

32

2،700،000

چلو خورشت مسما بادمجان

VIP

33

2،700،000

چلو کباب تابه‌ای

VIP

34

2،900،000

چلو مرغ آلو اردبیلی

VIP

35

3،000،000

        چلو مرغ ترش        

VIP

36

2،600،000

        لوبیا پلو با گوشت      ( 70 گرم گوشت تکه‌ای)   

VIP

37

2،600،000

      عدس پلو با گوشت       

VIP

38

3،700،000

        خوراک کباب وزیری            ( 180 گرم کوبیده و 160 گرم جوجه)        

VIP

39

2،750،000

      خوراک کباب کوبیده            ( 160 گرم گوشت به همراه دورچین)

VIP

40

3،100،000

   خوراک کوبیده مخصوص    (220 گرم گوشت به همراه دورچین)

VIP

41

2،750،000

         خوراک جوجه کباب            (180 گرم سینه مرغ به همراه دورچین)

VIP

42

3،300،000

       خوراک جوجه مخصوص      (250 گرم سینه مرغ به همراه دورچین)

VIP

43

2،850،000

      خوراک جوجه ران              ( 180 گرم ران مرغ به همراه دورچین)

VIP

44

3،400،000

    خوراک جوجه ران  مخصوص      ( 250 گرم ران مرغ به همراه دورچین)

VIP

45

3،100،000

خوراک لقمه نگین دار      ( 250 گرم گوشت و جوجه)

VIP

46

3،600،000

خوراک جوجه ترش      ( 250 گرم ران مرغ به همراه دورچین)

VIP

47

2،700،000

خوراک جوجه لاری      ( 180 گرم سینه مرغ)

VIP

48

2،850،000

خوراک مرغ

VIP

49